Drukuj
Odsłony: 7064

Informacje i komunikaty Ministerstwa Zdrowia


Komunikat w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szczepienia ochronne będą mogły wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, należy sprawdzić, czy w trakcie dotychczasowego szkolenia zawodowego osoba, która chce przeprowadzać szczepienie, uzyskała odpowiednie przygotowanie.

Komunikat pdf


Elektroniczna dokumentacja medyczna od 01.08.2017 r.

W dniu 31 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa przesuwająca do dnia 31 lipca 2017 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej we wszystkich podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.


Elektroniczna dokumentacja medyczna

Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński w piśmie do Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza poinformował, iż obecnie procedowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw zakłada przesunięcie terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r.

Źródło: NIL


Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), uprzejmie informuję, iż od tej daty zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
Ponadto proszę przyjąć, iż przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:
- w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie - do 31 grudnia 2014 r.,
- w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie - do 31 lipca 2014 r.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.


Kursy doskonalące z zakresu opieki geriatrycznej

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, którego głównym założeniem jest prowadzenie kursów doskonalących i specjalistycznych w zakresie opieki geriatrycznej dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegóły projektu na stronie internetowej www.geriatria.mz.gov.pl.

Informacja Ministerstwa Zdrowia pdf