Drukuj
Odsłony: 152840

Polityka prywatności


INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W ZWIĄZKU Z REFORMĄ PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Szanowni Państwo,
w związku z unijnym Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) przekazujemy zamieszczone poniżej informacje:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa Danych osobowych jest Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu działającą w imieniu i na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.
JAK MOŻECIE KONTAKTOWAĆ SIĘ PAŃSTWO Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Korespondencyjnie i osobiście – adres: ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń,
Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefonicznie: 56 655 41 60

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ Z POWOŁANYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Korespondencyjnie – wysyłając pismo na adres siedziby Administratora tj. ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń,
Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych, szczegółowo określonych w art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168 z poźn.zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.)
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom:
- Naczelnej Izbie Lekarskiej lub innym okręgowym izbom lekarskim
- podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty
- Naczelnej Radzie Lekarskiej, która udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy w ramach informacji publicznej
- organom państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacji wystąpienia przez te organy z wnioskiem w celu uznania kwalifikacji i podjęcia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza lub gdy wniosek dotyczy informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej
- podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom

OKRESY PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Państwa  prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty i bycia członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej z zastrzeżeniem, że dane osobowe wskazane w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich będą przechowywane bezterminowo.
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo uzyskania dostępu do treści Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie je można przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będą podejmowane tylko za Państwa zgodą.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia nie będzie mieć zastosowania do danych osobowych wskazanych w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
INFORMACJA CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE CZY DOBROWOLNE Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU PAŃSTWA DANYCH POZA OBSZAR UE Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).